Klicka här för att komma till bläddringsbar katalog >>

 

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS
VILLKOR FÖR PAKETRESOR
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.


1. Inledande bestämmelser
1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats
innan avtal träffas och som består av
- transport och
- inkvartering eller
- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som
utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt
knuten till transport eller inkvartering
1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än
24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs
för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till
varandra.


1.2 RESENÄRENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER
1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt
pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande
samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar
ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som
föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i
paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir
besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören
eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande
i resan.
Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära
de kostnader som uppkommer i samband härmed.
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om
nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller
utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören
ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella
pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om
pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom
bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att
uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är
stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående
meddelas arrangören.
1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar
av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter
av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler
för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och
paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför
att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna,
och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande
flygningar.
1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser
och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats
uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal
vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa
uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.
1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan
han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare
eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens
underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.


1.3. PRIS OCH AVTALADE TJÄNSTER
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår
i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen
i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att
göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar
innan avtalet ingås.
1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som
framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning
i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans
fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp
betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår.
Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska
tillägg, skatter och avgifter.
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter,
inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt
att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler
eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering
i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person
har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta
sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av
en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk.
Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären
omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat
sätt konstaterat ändringen.
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet
endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget
för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är
knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran
ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.
1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal
för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial
framgå hur många deltagare som krävs för att
resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska
ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta
antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangö-
ren rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till
skadestånd.
1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om passoch
visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga
under resan.
1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga
om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare
i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad
som gäller i fråga om pass och visum.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar
om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd.
Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte
läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd
och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste
resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av
paketresa ingås.


1.4. AVTALETS INGÅENDE
1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen
har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens
beställning utan dröjsmål.
1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande
för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens
beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift
eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt
arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå
av arrangörens villkor.
1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören
rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören
rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om
resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna
i avsnitt 3.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Anmälan och betalning
Inbetalningskort bifogas ditt Resebevis. Anmälningsavgift är en delbetalning
av din resa.
Dagstur ej anmälningsavgift, gäller ej teater och konsertresor.
2-3 dagarsresor: Anmälningsavgiften är 300:- + ev. avbeställningsskydd
4-10 dagarsresor: Anmälningsavgiften är 500:- + ev. avbeställningsskydd
Buss/flyg: Anmälningsavgiften är 1000:- + ev. avbeställningsskydd
Flyg- och kryssningspaket, Royal Caribbean Cruise Line, RCCL:
Anmälningsavgiften är 2000:- + ev. avbeställningsskydd
Slutlikvid erläggs senast: bussresor 30 dagar före avresan, flyg- och
kryssningsresor 40 dagar före avresan, dagsturer med buss 14 dagar före
avresan.


2. ÄNDRING AV AVTALET
2.1. Prisändringar
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet
enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset
för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om
dessa beror på:
ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster,
såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för
paketresan.
2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar
resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av
för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1.
ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med
samma belopp.
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnads-
ökningen överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade
avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta
resenären om prisändringarna.
2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens
kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen,
av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska
priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.


KOMPLETTERANDE VILLKOR
Prisändring
Ändring av priset kan ske enligt § 2.1.1 – 2.1.5. Samtliga pris- och faktauppgifter
är baserade på uppgifter tillgängliga 2014-12-01. Vi reserverar
oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel, samt ändringar vi tvingats
göra efter pressläggning.
Kontroll av bekräftelse
Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen så snart den
erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.


2.2. ÖVERLÅTELSE AV PAKETRESA
2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är
dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller
de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren
och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan
kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte
är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om
t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär
en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning
för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa
en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid
tydligt framgå av avtalet.
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar
solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för
samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har
arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne
har till följd av överlåtelsen.


2.3. ÄNDRINGAR EFTER AVTALETS INGÅENDE
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt,
resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning
för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en
administrativ kostnad.
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att
göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex.
kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet.
Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den
del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.
2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan
genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras
härom.
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan
anses vara av mindre betydelse för resenären.
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre,
har resenären rätt till nedsättning av priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga,
eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:
häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt
avtalet, eller
delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.
2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande
om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören
om sitt val.
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga
paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenä-
ren.
2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända
att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade
tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella
karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden,
vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra
att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i
sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang.
Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt
till skadestånd och/eller prisavdrag.
2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller
2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som
denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks
och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror
på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri
från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet
utanför underleverantörens kontroll.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Barnrabatt
Gäller under förutsättning att barnet sover i extrabädd och delar rum
med två fullt betalande.
50% rabatt för barn 2-6 år, 25% rabatt barn 7-12 år. Gäller ej kryssningar,
flygresor och flygpaket. (OBS! Bakåtvända bilstolar går ej att använda
i våra bussar. Medtag egen bilkudde).
Del i dubbelrum
Vid flerdagarsresor går det bra att boka in sig i ”del i dubbelrum” på dameller
herrplats. Det måste dock vara minst 8 veckor kvar till avresa vid
bokningstillfället. SmålandsBussen äger rätt att sammanföra resenär av
samma kön. Finns ingen annan medresenär att dela rum med erhåller
kunden enkelrum utan kostnad. Bokning av ”del i dubbelrum” gäller ej
kryssningar, flygresor / flygpaket och teater / konsert resor.


3. AVTALETS UPPHÖRANDE
Avbokningsregler för våra bussresor utan avbeställningsskydd
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet.
Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.
3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.
3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingå-
ende tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att
dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att
arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren,
betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.
För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat
resenären i enlighet med föregående stycke, gäller bestämmelserna
i 3.1.4 – 3.1.7
3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären
betala 10 % av resans pris.
3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala
25 % av resans pris.
3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenä-
ren betala 50 % av resans pris.
3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före avresa ska resenären
betala hela resans pris.


KOMPLETTERANDE VILLKOR
Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd
Avbokningsregler för våra kombinationsresor buss/flyg, flyg- och
kryssningspaket gäller följande avbokningskostnader:
Mer än 30 dagar före avresa: 2000:-
30-22 dagar före avresa: 25% (dock lägst 2000:-)
21-8 dagar före avresa: 50%, Inom 7 dagar: 100%
Dagstur expeditionsavgift 100:- till 14 dagar före avresan, därefter
kostad enligt ordinarie villkor (3.1.6-7)
Teaterbiljett/evenemangsbiljett är ej återbetalningsbar.
Genomförande av resan
Resan genomföres med ett deltagarantal av minst 25 personer. Meddelande
om resans inställelse lämnas senast 14 dagar före avresan vid
flerdagars-resor, senast 7 dagar innan vid dagsturer.
3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund
av force majeure
3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet,
om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i
närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar
naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande
händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena
på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om
resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna
bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat
enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna
bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.
3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan
händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden
från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av
Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses
som en sådan händelse.
3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/
hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse,
som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.
3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av
3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens allmänna avbeställningsregler
i punkt 3.1.
3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa
sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om
denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har
dock resenären rätt att avbeställa hela resan.


3.3. AVBESTÄLLNINGSSKYDD OCH
AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring,
kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda
villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Avbeställningsskydd
Avbeställning gäller vid avbokning pga. sjukdom eller dödsfall.
Läkarintyg skall kunna uppvisas, kopia lämnas till SB.
Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokning.
50:- för dagstur
150:- för dagstur teater
150:- för 2-3 dagarsresor
190:- för 4-10 dagarsresor
600:- för buss/flyg, flyg- och kryssningspaket ex. RCCL
Återbetalning med undantag för expeditionskostnad:
50:- kostnad vid avbokning dagstur
200:- + avb.skydd dagstur teater
200:- + avb.skydd vid 2-3 dagarsresor,
300:- + avb.skydd vid 4-10 dagarsresor


4. FEL OCH BRISTER
4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter
att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören,
dennes representant eller till den underleverantör, som
felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation
ska om möjligt ske på resmålet.
4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen
blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör
på plats.
4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet
med vad som sägs ovan.
4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans
avslutning framföras till researrangören.
4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än
två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha
märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.
4.2. AVHJÄLPANDE AV FEL
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte
kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker
inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för
resenären.
4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.


KOMPLETTERANDE VILLKOR
Reklamation
Eventuella klagomål på hotell eller andra delar av en resans arrangemang
måste framföras till reseledaren under resan. Därefter behandlas
ärendet av researrangören, om ej felet tillrättalagts av reseledaren.
Eventuella klagomål mottages endast skriftligen inom 30 dagar efter
avslutad.


5. BEGRÄNSNINGAR I ARRANGÖRENS ERSÄTTNINGSANSVAR
5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat
till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawaoch
Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen
(för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför
inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer,
som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande
enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning
889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller
skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav
mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska
ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust-
eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen,
varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål
såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat
bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga
föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till
flygbolaget vid incheckning.
5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes
avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta
för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen
alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det
flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det
flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).


KOMPLETTERANDE VILLKOR
Arrangör/Resegaranti
Arrangör enligt resegarantilagen är Smålands Resebyrå i Jönköping AB,
som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.


6. TVISTER
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller til -
lämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan
enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av
allmän domstol.


Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade
av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

 

 
   
Restips från Taxi Nyberg  
 
Breviksvägen 40, 575 33 Eksjö  Tel: 0381-121 00  Fax: 0381-386 86  E-post: info@taxinyberg.se